پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


وایت برد ریلی
.....

وایت برد ریلی

 وایت برد ریلی مجموعه ایست از تابلوهایی متفاوت که متناسب بانیاز،برخی
به صورت ثابت وبرخی بصورت کشویی مورداستفاده قرار میگیرد
این  ترکیبها متناسب باخواست مشتری بصورت زیرارایه میگردد
وایت برد روی گرین برد
گرین برد روی وایت برد
وایت برد روی وایت برد
گرین برد روی گرین برد
تابلوهای مذکور داخل چهارچوبی فلزی به صورت ریلی حرکت می نمایند