قیمت انواع وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


ردیف نام کالا اندازه قیمت(ریال)
1وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی30*20200000
2وایت برد مغناطیسی با قاب و پوشه پلاستیکی40*20230000
3وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه پلاستیکی40*30400000
4وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی50*30450000
5وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی50*40570000
6وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی60*40640000
7وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه پلاستیکی70*50940000
8وایت برد مغناطیسی با قاب وگوشه فلزی90*601600000
9وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی100*702150000
10وای برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی100*802300000
11وایت برد مغناطیسی با قاب وگوشه فلزی 120*902800000
12وایت برد مغناطیسی با قاب گوشه فلزی120*1003000000
13وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی150*903600000
14وایت برد مغناطیسی با قاب وگوشه فلزی150*1003700000
15وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی180*904050000
16وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی180*1004300000
17وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی200*1004400000
18وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی180*1206100000
19وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی200*1206300000
20وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی220*1206600000
21وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی244*1256800000
22 ******************** ******** *******
23************************************************************8******************************************************************************8
24وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی30*20140000
25وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی40*20175000
26وایت برد معمولی با قاب وگوشه پلاستیکی40*30230000
27وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی50*30270000
28وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی50*40340000
29وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی60*40380000
30وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی60*50450000
31وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی70*50600000
32وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی80*60980000
33وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی90*601020000
34وایت برد معمولی باقاب و گوشه فلزی90*601250000
35وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی100*701300000
36وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی100*801480000
37وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی120*801880000
38وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی120*902030000
39وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی150*902690000
40وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی150*1002880000
41وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی180*903440000
42وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی180*1003630000
43 وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی200*1003800000
44وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی180*1204250000
45وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی200*1204750000
46وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی220*1205150000
47******************************************************************
48**************************************
49تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی30*20200000
50تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی40*20230000
51تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی40*30400000
52تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی50*30450000
53تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی50*40570000
54تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی 60*40640000
55تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی70*50940000
56تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی90*601600000
57تابلو گچ نویس( گرین برد)مغناطیسی100*702150000
58تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی100*802300000
59تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی120*902800000
60تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی150*903600000
61تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی150*1003700000
62تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی180*904050000
63تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی180*1004300000
64تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی200*1004400000
65**********************************************************************
66******************************************
67وایت برد مغناطیسی جدید30*20300000
68وایت برد مغناطیسی جدید40*20350000
69وایت برد مغناطیسی جدید40*30500000
70وایت برد مغناطیسی جدید50*30540000
71وایت برد مغناطیسی جدید50*40600000
72وایت برد مغناطیسی جدید60*40800000
73وایت برد مغناطیسی جدید70*501150000
74وایت برد مغناطیسی جدید90*601800000
75وایت برد مغناطیسی جدید100*702300000
76وایت برد مغناطیسی جدید100*802500000
77****************************************************************
78تابلو اعلانات40*30270000
79تابلو اعلانات50*30310000
80تابلو اعلانات50*40360000
81تابلو اعلانات60*40420000
82تابلو اعلانات70*50650000
83تابلو اعلانات90*60100000
84تابلو اعلانات100*701300000
85تابلو اعلانات100*801480000
86تابلو اعلانات120*902000000
87تابلو اعلانات120*1002320000
88تابلو اعلانات150*902690000
89تابلو اعلانات150*1002880000
90تابلو اعلانات180*903440000
91تابلو اعلانات180*1003630000
92تابلو اعلانات200*1003800000
93*************************************************************
94***********************************
95پایه وایت برد تک ستون کلاستیکمخصوص سایز70*100و80*1002500000
96پایه وایت برد بزرگ ثابتازسایز90*120 الی 100*2003000000
97پایه وایت برد بزرگ گردانازسایز90*120 الی100*2003200000
98بزرگترین پایه وایت برد125*2444500000