قیمت انواع وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


ردیف نام کالا اندازه قیمت(ریال)
1وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی30*20190000
2وایت برد مغناطیسی با قاب و پوشه پلاستیکی40*20210000
3وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه پلاستیکی40*30360000
4وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی50*30400000
5وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی50*40450000
6وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه پلاستیکی60*40630000
7وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه پلاستیکی70*50880000
8وایت برد مغناطیسی با قاب وگوشه فلزی90*601500000
9وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی100*702000000
10وای برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی100*802150000
11وایت برد مغناطیسی با قاب وگوشه فلزی 120*902500000
12وایت برد مغناطیسی با قاب گوشه فلزی120*1002700000
13وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی150*903000000
14وایت برد مغناطیسی با قاب وگوشه فلزی150*1003300000
15وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی180*903600000
16وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی180*1003900000
17وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی200*1004000000
18وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی180*1205500000
19وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی200*1205750000
20وایت برد مغناطیسی با قاب و گوشه فلزی220*1206000000
21وایت برد مغناطیسی باقاب و گوشه فلزی244*1256400000
22 ******************** ******** *******
23************************************************************8******************************************************************************8
24وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی30*20125000
25وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی40*20155000
26وایت برد معمولی با قاب وگوشه پلاستیکی40*30210000
27وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی50*30240000
28وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی50*40310000
29وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی60*40360000
30وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی60*50440000
31وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی70*50540000
32وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی80*60880000
33وایت برد معمولی با قاب و گوشه پلاستیکی90*60950000
34وایت برد معمولی باقاب و گوشه فلزی90*601150000
35وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی100*701250000
36وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی100*801350000
37وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی120*801750000
38وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی120*901850000
39وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی150*902400000
40وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی150*1002550000
41وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی180*903100000
42وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی180*1003300000
43 وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی200*1003500000
44وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی180*1203900000
45وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی200*1204250000
46وایت برد معمولی با قاب و گوشه فلزی220*1204600000
47******************************************************************
48**************************************
49تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی30*20190000
50تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی40*20210000
51تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی40*30360000
52تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی50*30400000
53تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی50*40450000
54تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی 60*40630000
55تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی70*50880000
56تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی90*601500000
57تابلو گچ نویس( گرین برد)مغناطیسی100*702000000
58تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی100*802150000
59تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی120*902500000
60تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی150*903000000
61تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی150*1003300000
62تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی180*903600000
63تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی180*1003900000
64تابلو گچ نویس(گرین برد) مغناطیسی200*1004000000
65**********************************************************************
66******************************************
67وایت برد مغناطیسی جدید30*20280000
68وایت برد مغناطیسی جدید40*20320000
69وایت برد مغناطیسی جدید40*30450000
70وایت برد مغناطیسی جدید50*30500000
71وایت برد مغناطیسی جدید50*40600000
72وایت برد مغناطیسی جدید60*40750000
73وایت برد مغناطیسی جدید70*501050000
74وایت برد مغناطیسی جدید90*601800000
75وایت برد مغناطیسی جدید100*702200000
76وایت برد مغناطیسی جدید100*802300000
77****************************************************************
78تابلو اعلانات40*30245000
79تابلو اعلانات50*30290000
80تابلو اعلانات50*40325000
81تابلو اعلانات60*40380000
82تابلو اعلانات70*50600000
83تابلو اعلانات90*60950000
84تابلو اعلانات100*701170000
85تابلو اعلانات100*801350000
86تابلو اعلانات120*901850000
87تابلو اعلانات120*1002120000
88تابلو اعلانات150*902450000
89تابلو اعلانات150*1002600000
90تابلو اعلانات180*903100000
91تابلو اعلانات180*1003300000
92تابلو اعلانات200*1003500000
93*************************************************************
94***********************************
95پایه وایت برد تک ستون کلاستیکمخصوص سایز70*100و80*1001800000
96پایه وایت برد بزرگ ثابتازسایز90*120 الی 100*2002800000
97پایه وایت برد بزرگ گردانازسایز90*120 الی100*2003200000
98بزرگترین پایه وایت برد125*2444500000