قیمت انواع وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


ردیف نام کالا اندازه قیمت(ریال)
1وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*30105000
2وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*40125000
3وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*40165000
4وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*50195000
5وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*50240000
6وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*60275000
7وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*60335000
8وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*70440000
9وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*80660000
10وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*90720000
11وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی60*90900000
12وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی70*1001100000
13وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی80*1001250000
14وایت بر بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی80*1201320000
15وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1201430000
16وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1501950000
17وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*1502000000
18وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1802400000
19وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*1802500000
20وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*2002700000
21وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی120*1803000000
22وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی120*2003400000
23 ******************** ******** *******
24وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*30155000
25وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*40185000
26وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*40290000
27وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*50310000
28وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*50345000
29وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*60460000
30وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی50*70780000
31وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی60*901200000
32وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی70*1001600000
33وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی80*1001700000
34وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1202050000
35وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1202250000
36وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1502650000
37وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1502750000
38وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1803000000
39وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1803100000
40وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*2003200000
41وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*1804500000
42وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*2004700000
43وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*2204950000
44وایت برد وگرین بردمغناطیسی قاب وگوشه فلزی125*2445000000
45 ********************* ******** ********
46وایت برد مغناطیسی جدید20*30210000
47وایت برد مغناطیسی جدید20*40230000
48وایت برد مغناطیسی جدید30*40350000
49وایت برد مغناطیسی جدید30*50400000
50وایت برد مغناطیسی جدید40*50420000
51وایت برد مغناطیسی جدید40*60600000
52وایت برد مغناطیسی جدید50*70850000
53وایت برد مغناطیسی جدید60*901350000
54وایت برد مغناطیسی جدید70*1001750000
55وایت برد مغناطیسی جدید80*1001850000
56 ******************** ******** ********
57تابلو اعلانات 30*40250000
58تابلو اعلانات30*50280000
59تابلواعلانات40*50320000
60تابلواعلانات40*60380000
61تابلواعلانات50*70550000
62تابلواعلانات60*90920000
63تابلواعلانات70*1001050000
64تابلواعلانات80*1001150000
65تابلواعلانات90*1201430000
66تابلواعلانات100*1201650000
67تابلواعلانات90*1501900000
68تابلواعلانات100*1502550000
69تابلواعلانات90*1802700000
70تابلواعلانات100*2003000000
71 ************** ************ ***********
72پایه وایت برد تک ستون. سایز متغیر70*100 الی80*1001700000
73پایه وایت بردبزرگ ثابت. سایز متغیر100*120 الی100*2002200000
74پایه وایت بردبزرگ گردان. سایز متغیر100*120 الی100*2002500000
75بزرگترین پایه . سایز متغیر120*200 الی125*2443500000