قیمت انواع وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


ردیف نام کالا اندازه قیمت(ریال)
1وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*30140000
2وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*40175000
3وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*40230000
4وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*50270000
5وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*50340000
6وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*60380000
7وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*60450000
8وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*70600000
9وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*80980000
10وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*901020000
11وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی60*901250000
12وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی70*1001200000
13وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی80*1001300000
14وایت بر بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی80*1201680000
15وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1201800000
16وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1502450000
17وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*1502600000
18وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1803100000
19وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*1803250000
20وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*2003400000
21وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی120*1803800000
22وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی120*2004300000
23 ******************** ******** *******
24وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*30200000
25وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*40230000
26وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*40400000
27وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*50450000
28وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*50570000
29وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*60640000
30وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی50*70940000
31وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی60*901450000
32وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی70*1001950000
33وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی80*1003800000
34وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1202500000
35وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1202700000
36وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1503250000
37وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1503300000
38وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1803365000
39وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1803870000
40وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*2004000000
41وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*1805500000
42وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*2005700000
43وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*2205900000
44وایت برد وگرین بردمغناطیسی قاب وگوشه فلزی125*2446100000
45 ********************* ******** ********
46وایت برد مغناطیسی جدید20*30300000
47وایت برد مغناطیسی جدید20*40350000
48وایت برد مغناطیسی جدید30*40500000
49وایت برد مغناطیسی جدید30*50540000
50وایت برد مغناطیسی جدید40*50600000
51وایت برد مغناطیسی جدید40*60800000
52وایت برد مغناطیسی جدید50*70950000
53وایت برد مغناطیسی جدید60*901050000
54وایت برد مغناطیسی جدید70*1002100000
55وایت برد مغناطیسی جدید80*1002250000
56 ******************** ******** ********
57تابلو اعلانات 30*40270000
58تابلو اعلانات30*50310000
59تابلواعلانات40*50320000
60تابلواعلانات40*60420000
61تابلواعلانات50*70580000
62تابلواعلانات60*90900000
63تابلواعلانات70*1001200000
64تابلواعلانات80*1001350000
65تابلواعلانات90*1201800000
66تابلواعلانات100*1202100000
67تابلواعلانات90*1502400000
68تابلواعلانات100*1502600000
69تابلواعلانات90*1803100000
70تابلواعلانات100*2003400000
71 ************** ************ ***********
72پایه وایت برد تک ستون. سایز متغیر70*100 الی80*1002000000
73پایه وایت بردبزرگ ثابت. سایز متغیر100*120 الی100*2002800000
74پایه وایت بردبزرگ گردان. سایز متغیر100*120 الی100*2003200000
75بزرگترین پایه . سایز متغیر120*200 الی125*2444500000