قیمت انواع وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


ردیف نام کالا اندازه قیمت(ریال)
1وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*3090000
2وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*40110000
3وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*40145000
4وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*50170000
5وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*50210000
6وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*60240000
7وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*60290000
8وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*70380000
9وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*80550000
10وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*90600000
11وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی60*90800000
12وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی70*100950000
13وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی80*1001050000
14وایت بر بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی80*1201150000
15وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1201250000
16وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1501650000
17وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*1501750000
18وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی90*1802100000
19وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*1802200000
20وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی100*2002350000
21وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی120*1802600000
22وایت برد بافرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه فلزی120*2002900000
23 ******************** ******** *******
24وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*30135000
25وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*40160000
26وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*40250000
27وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*50270000
28وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*50300000
29وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*60450000
30وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی50*70680000
31وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی60*901050000
32وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی70*1001400000
33وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی80*1001500000
34وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1201800000
35وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1201950000
36وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1502300000
37وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1502400000
38وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی90*1802600000
39وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1802700000
40وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*2002800000
41وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*1803900000
42وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*2004100000
43وایت برد وگرین برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی120*2204250000
44وایت برد وگرین بردمغناطیسی قاب وگوشه فلزی125*2444400000
45 ********************* ******** ********
46وایت برد مغناطیسی جدید20*30180000
47وایت برد مغناطیسی جدید20*40200000
48وایت برد مغناطیسی جدید30*40280000
49وایت برد مغناطیسی جدید30*50350000
50وایت برد مغناطیسی جدید40*50400000
51وایت برد مغناطیسی جدید40*60540000
52وایت برد مغناطیسی جدید50*70750000
53وایت برد مغناطیسی جدید60*901150000
54وایت برد مغناطیسی جدید70*1001500000
55وایت برد مغناطیسی جدید80*1001600000
56 ******************** ******** ********
57تابلو اعلانات 30*40170000
58تابلو اعلانات30*50200000
59تابلواعلانات40*50230000
60تابلواعلانات40*60270000
61تابلواعلانات50*70410000
62تابلواعلانات60*90600000
63تابلواعلانات70*100780000
64تابلواعلانات80*100840000
65تابلواعلانات90*1201250000
66تابلواعلانات100*1201450000
67تابلواعلانات90*1501650000
68تابلواعلانات100*1501750000
69تابلواعلانات90*1802100000
70تابلواعلانات100*2002350000
71 ************** ************ ***********
72پایه وایت برد تک ستون. سایز متغیر70*100 الی80*1001600000
73پایه وایت بردبزرگ ثابت. سایز متغیر100*120 الی100*2002000000
74پایه وایت بردبزرگ گردان. سایز متغیر100*120 الی100*2002200000
75بزرگترین پایه . سایز متغیر120*200 الی125*2443000000